شبکه ان بی سی اینار درخواست ساخت سریال فرار از زندان را به سبک جدید به برلانتی، سازنده سریال arrow داده است. این سرریال قرار است در مورد یکی از مجهزترین زندان های حال حاضر در آمریکا است به نام پارادایس که قرار است نقش فرار از آن را عده ای از تبهکاران بزرگ اجرا کنند.