سه شبکه کردی در ماهواره ان اس اس ، قرار دارد که با نام های Quellat TV+Silemani TV+Duhok TV که بازی های فردا را از الجزیره اچ دی دزدی و رایگان پخش می کنند:
Duhok TV NSS – 57°E
11190
V
1774
**************************
Silemani TV
فرکانس
NSS 12
11191
V
1451
******************
Quellat TV
11184
V
1206

ajax loader