شبکه فارسی زبان آی مووی ۲ ، در ماهواره Eutelsat 25C @ 25.5° روی ایر رفت. پارامتر فنی:
۱۱۳۹۰ أفقی ۲۷۵۰۰