دو شبکه فری پکیج الجزیره بعد از توقف کوتاه مدت دوباره در فرکانس زیر شروع به پخش کردند. JSC Sports Global

JSC Sports News

12245 أفقی ۲۷۵۰۰