istar logo


رفع مشکل نداشتن تصویر در آی استار x99
در پاره از مواقع دیده شده که تصویر در این مدل سیاه و یا 2 تیکه شده است
برای رفع این مشکل 4 راه وجود دارد
*روش اول درست کردن با تنظیمات:
چون در این حالت تصویر وجود ندارد باید تمام مراحل را درست طبق نوشته بنده انجام دهید


منو را بزنید دوبار دسته پایین داده روی نصب دستگاه آمده + ok را بزنید + دوباره ok بزنید (تنظیم خروجی) + با زدن ولوم مثبت 2 بار روی گزینه ntsc44 تصویر شما کاملا درست میشود

*****************************************
*روش دوم با استفاده از بازگشت به تنظیمات کارخانه:
باز مثل روش بالا بدلیل عدم وجود تصویر باید مراحل را دقیق انجام دهید
منو+ ok +اگر رمز دارد 9876 اگر ندارد هیچ + 4 بار پایین یا 2 بار بالا + ok + ok +ولوم راست + ok
تمام تنظمات به حالت کارخانه برمیگردد.

*روش سوم استفاده از برنامه کلیر فلش است:

این دستگاه نیاز به در آوردن فلش و پروگرام کردن توسط تعمیرکار ندارد با برنامه از طریق کامپیوتر میشود این دستگاه را فلش کرد


*روش چهارم:

ابتدا منو را بزنید دوبار دسته پایین داده روی نصب دستگاه آمده + ok را بزنید + دوباره ok بزنید (تنظیم خروجی) + با زدن دکمه بالا+ و زدن دکمه راست تصویر شما کاملا درست میشود