شبکه بازار عربی در نایلست در پارامتر فنی زیر قرار گرفت: ۱۰۸۷۳عمودی۲۷۵۰۰