دلیلش خیلی ساده و آشکار است، تمامی کشور ها ماهواره ملی دارند یک شبکه که می خواهد جان بگیرد ابتدا وارد ماهواره ملی با کیفیت خوب میشود
اسپانسر که جذب شد به ماهواره های جهانی تر مثل هاتبرد و … می پیوندد
ولی ما ایرانی ها چون ماهواره این چنینی نداریم مجبوریم از روز نخست روی ماهواره های گران قیمت با کیفیت پایین روی ایر برویم و اسپانسری جذب نکنیم و با سر به زمین بخوریم