شبکه سلامت بزودی پخش جُنگ شبانه* «سرزمین من» را آغاز می*کند. «سرزمین من» کاری از گروه محیط*زیست شبکه سلامت سیماست که به تهیه*کنندگی «شاهین جمشیدی» تهیه شده است.
این برنامه که در قالب جُنگ شبانه پخش خواهد شد، اکنون در مرحله تصویربرداری قرار دارد و از هفته دوم شهریور ماه به روی آنتن می*رود.
«سرزمین من» با ساختاری ترکیبی در ۹۰ قسمت ۶۰ دقیقه*ای طراحی شده است که در حال حاضر بخش*های کارشناسی و تهیه گزارش این برنامه در مرحله تصویربرداری قرار دارد و به زودی پخش این برنامه با اجرای میلاتی از شبکه سلامت آغاز می شود.
به گفته تهیه کننده «سرزمین من»، این برنامه با محوریت محیط*زیست، اکوسیستم*های موجود، جو زمین، فناوری*های نوین کنترلی در حوزه محیط*زیست، بررسی توسعه ناپایدار شهرها، تخریب منابع*طبیعی، لزوم حفظ محیط*زیست برای نسل*های آینده و همچنین بررسی مسئله سلامت که خواه یا ناخواه متاثر از منابع*زیست محیطی است با بخش*های مختلف و متنوعی چون «پرونده روز»، «میزگرد اقتصاد سبز»، «چهره ها»، «مطب سبز»، «از کجا چه خبر» و «حرف مردم» پخش می*شود.