بلند پروازانه ترین پروژه رسانه الجزیره برای ایالات متحده در دهه های اخیر آغاز شده است . به گزارش امروزناء پخش این شبکه تلویزیونی چند روز پیش از ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی و برای ۴۸ میلیون خانوار شروع و فقط در هشت ماه، این شبکه بیش از ۹۰۰ نفر را استخدام کرد و اساسا ساخت محل جدید و تیم آماده به کار در ۱۲ دفاتر ایالات متحده و با برنامه ریزی ۱۴ ساعت کار خبر در دستور کار این شبکه قرار گرفته است .