سی و یکم هرماه روز پاک تهران نامگذاری شد !
در این روز تمام فرستنده های نویزهای محلی خاموش و شما تا حدود ساعت ۲۲٫۳۰ تا ۲۳٫۳۰ شب همان روز فرصت استفاده از هوای پاک تهران رو دارید !
امشب مشخص خواهد شد که ایا نویزها کمتر / بیشتر یا با همان شدت قبل ارسال خواهد شد .