نام برنامه ساعت پخش مدت
در كوير زندگي چاري است 00:05:00 '33
وصل مستان 00:35:00 '30
مستند كره آبي 01:05:00 '45
نما 01:55:00 '30
زبان فارسي 02:20:00 '40
مجموعه داستاني نوشدارو (تكرار) 03:05:00 '45
تسبيح صبا 03:55:00 '90
نسيم بهشت 05:25:00 '26
دعاي عهد 05:50:00 '10
سرود و قرآن 06:00:00 '5
صبح بخير ايران 06:10:00 '50
اخبار 07:00:00 '12
صبح بخير ايران 07:15:00 '45
اخبار 08:00:00 '5
صبح بخير ايران 08:10:00 '50
اخبار 09:00:00 '10
اضافه تايم خبر 09:10:00 '5
روز ششم 09:25:00 '175
آفتاب شرقي 12:30:00 '76
اخبار نيمروزي 14:00:00 '35
طرح قرآني 1447 14:45:00 '25
مجموعه داستاني نوشدارو (تكرار) 15:15:00 '48
مجله هنري 16:05:00 '7
خانه ملت 16:20:00 '40
آزادگان 16:55:00 '20
شبكه يك شبكه هر ايراني 17:20:00 '30
رويش 18:00:00 '25
ويژه آزادگان 18:30:00 '30
اخبار 19:00:00 '30
درسهايي از قرآن 19:40:00 '29
اذان 20:05:00 '14
در امتداد غدير 20:25:00 '30
اخبار 21:00:00 '35
اضافه تايم خبر 21:35:00 '10
ارس 21:45:00 '10
سينما يك - سايه سكوت 22:00:00 '120