ادامه نود 45 2:30 0:0
خبر انگلیسی 10 3:15 0:45
ادامه نود 140 3:25 0:55
سرزمین من 25 5:45 3:15
سحرگاهان 75 6:10 3:40
گنج خانه 10 7:25 4:55
تکرار تجارت جهانی ایرانیان 55 7:35 5:5
سرود 15 8:30 6:0
حرکت از نو 45 8:45 6:15
آفتاب مهربانی زنده 90 9:30 7:0
خبر 15 11:0 8:30
آرم استیشن و نگارستان 30 11:15 8:45
تکرار مهرآباد 50 11:45 9:15
گنج خانه 10 12:35 10:5
خونه خاله 25 12:45 10:15
هنوز آواز می آید 25 13:10 10:40
میان برنامه 5 13:35 11:5
تیراژه 50 13:40 11:10
روشنا زنده 55 14:30 12:0
اذان و نیایش 15 15:25 12:55
تکرار کلاه پهلوی 50 15:40 13:10
خبر 10 16:30 14:0
میان برنامه 5 16:40 14:10
مجله سیاسی 40 16:45 14:15
میان برنامه 5 17:25 14:55
بچه های ایران زنده 70 17:30 15:0
طرح قرآنی 20 18:40 16:10
زیتون زنده 60 19:0 16:30
گفتگوی خبری 30 20:0 17:30
آرم استیشن و کلاه قرمزی 15 20:30 18:0
تجارت جهانی ایران 55 20:45 18:15
مادر 45 21:40 19:10
میان برنامه 5 22:25 19:55
اینجا ایران است زنده 90 22:30 20:0
مشروح خبر 30 0:0 21:30
آرم استیشن و مهرآباد 55 0:30 22:0
مسابقه از کی بپرسم 55 1:25 22:55
گنج خانه 9 2:20 23:50