نرم افزار رسمی سام ستSAMSAT HD 700به تاریخUpdated on 06 Apr 2013