سوپرایز جدید جم گروپ برای شما همراهان گرامی:
شبکه Gem Junior تصویر خروجی اش به تصویر عریض ۱۶:۹ تغییر یافت.

با این تغییر تصویر خروجی شبکه جم جونیور ،کل شبکه های جم به تصویر عریض ۱۶:۹ مجهز می باشند.‬