در پایان سال ۲۰۱۲ در مونته نگرو تعداد خانواده های استفاده کننده از پرداخت تلویزیونی ۹ درصد افزایش داشته است . به گزارش امروزناء در مجموع از هفت اپراتور (چهار کابل و یک mmds، iptv و dth)، که مجاز به ارائه خدمات پرداخت-tv در مونته نگرو هستند در مجموع ۱۳۳،۸۳۱ مشترک از این خدمات بهره می برند . این گزارش نشان می دهد تعداد مشترکان ۱۱،۰۹۷ یا ۹٫۰۴ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته اند .