تمام کانالهای استانی در مدار ۸۸درجه شرقی قرار گرفتند و جایگزین کانالهای داخلی شدند و فرمت هم mpeg4 هست .