کانال Khabar TV یا همان Kazakh TV در معیار نسبت ۱۶:۹ از امروز پخش می شود . انتقال سیگنال WSS از امروز فعال شد تا ص فحه عریض نمایش داده شود ! این کانال علاوه بر ماهواره هاتبرد در ماهواره Hellas Sat 2 نیز پخش می شود .
۱۳B Eutelsat Hot Bird (13 ° E)
tp. 72 (12.149 GHz, pol. V, SR 27500, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK)
ID: Khabar TV
PID V: 160 (MPEG-2/SD)
PID: 161 (kaz)
PCR PID: 160
SID: 7220
PID PMT: 64
Provider: AH-EDP
Encoding: none
d2995

Hellas Sat 2 (39 ° E) tp. 8 (11.503 GHz, pol. H, SR: 13333, FEC: 7/8; DVB-S/QPSK