بدنبال روی ایر رفتن کانالهای بی بی سی فارسی و فارسی۱ و همینطور جم گروپ و طپش تنها بازمانده این جمع کانال من و تو هست .
دیگر نمیتوان گفت که جم گروپ مانع این کار هست و همه چیز کاملا مشخص هست .
من وتو از ابان ماه گذشته دائم بینندگان رو دعوت به نظر سنجی میکنه !!در حالیکه همه چیز واضح و گویا هست و امیدواریم هرچه سریعتر من و تو این شبکه موفق و پربیننده رو در یاهست بببینیم .