دوستان دقت کنند سه اختلال که یکی روز ۵شنبه از ساعت حدود ۱۰ تا ۱۲ شب دومی هم دیشب حول و حوش ۱۰٫۱۰ دقیقه تا ۱۲ نیمه شب و امروز ساعت ۱۳٫۵ دقیقه تا ۱۴٫۰۵ دقیقه در ترانسپاندر ۱۱۹۵۷ یاهست رخ داد هیچ ارتباطی با نویزهای محلی نداره و قطعا از خود فرستنده هست .
به محض اختلال عمدی اعلام خواهد شد .