با تاخیر دو هفته ای کانال duhok اغاز پخش مسابقات مهم اروپایی رو با ارم و لوگوی الجزیره اسپرت در مدار ۵۷درجه شرقی اغاز کرد
پیشتر خبر از عدم پخش احتمالی داده بودم که اون خبر با توجه به عدم پخش توسط این کانال تا دیشب بود
این کانال mpeg4 میباشد و معرف همه فوتبادوستان .