اینطور که از شواهد بر میاد ترانسپاندر ضعیف و ارزان قیمت ۱۱۵۶۶h27500 هاتبرد پاتوق کانالهای سیاسی خواهد بود . بعد از روی ایر رفتن کانالهای ایران اریایی و پارس در این فرکانس کانال یک شهرام همایون نیز در این فرکانس قرار گرفت .
پروایدری که این کانال را روی ایر برده است scopus میباشد .