سیمبل ریت کانال کهکشان در ماهواره اذر اسپیس بدین شرح تغییر پیدا کرد :
۱۱۰۳۹
v
03700