شروع سریال هشدار برای کبری 11
با دوبله فارسی
از دوشنبه 18 شهریور
روزهای زوج ساعت 20:00
تکرار روزهای فرد ساعت 20:00
از شبکه پرشین استار 1