هدف این برنامه آشنایی بینندگان با فیلمهای مطرح تاریخ سینما و آگاهی از شرایط ساخت، عوامل، موضوع فیلم، نقدها و حواشی خبری فیلم های موردنظر است