هم اکنون میتوانید مسابقات فرمول 1 را به طور مستقیم از شبکه ورزش تماشا کنند!
جالب اینجاست که شبکه ورزش مسابقه رو از شبکه ای ندزدیده است!