کد جدید کانال پرطرفدار nba pool europe در ماهواره یوتلست w1

پارامتر فنی +کد biss

ماهواره:یوتلست w1 در موقعیت 10 درجه شرقی

فرکانس:11387 v 30000

biss: 05 e8 17 04 16 b5 d6 a1