ماهواره مشترک دو اپراتور EshailSat و Eutelsat در مدارثابت قرار گرفت . این ماهواره که ۲۹ آگوست پرتاب شد در حال حاضر تحت یک سری آزمونها توسط یوتلست از دوربری آن است و گفته شده تا آخر ماه اکتبر در مدار اصلی خود ۲۵٫۵ درجه شرقی انتقال می یابد . ارائه خدمات به رادیو و تلویزیون، سازمان های دولتی در خاور میانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی با پوشش جغرافیایی برتر و افزایش ظرفیت در بازارهای دیجیتال هدف این ماهواره است .