الجزیره ورزشی حقوق پخش لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا برای منطقه را بدست آورد . در دوره سه ساله از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بینندگان در خاورمیانه و آفریقا قادر به تماشای این دو جام از این رسانه خواهند بود . حقوق برای نشان دادن قسمت های تکراری نیز بدست آمده و همه خدمات به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی نه تنها در تلویزیون بلکه در دستگاه های تلفن همراه و در وب سایت رسمی الجزیره در دسترس خواهد بود .