از تاریخ اول اکتبر شبکه ورزشی معروف Trace Sport تغییر نام تجاری را انجام می دهد . براین اساس این شبکه ورزشی با نام تجاری Trace Sport Stars فعالیت خواهد داشت و تمرکز قوی بر روی ستاره های ورزشی و در نتیجه جذب مخاطبان بیشتررا هدف قرار داده است ، مطالب جدید از تولیدات بین المللی خارجی که یک تجربه جالب از افراد مشهور ورزشی به خصوص جوانان و زنان هست را در این شبکه تجربه خواهید کرد . یاداور می شود این شبکه ۳۰ میلیون بیننده در ۱۰۳ کشور را داراست .