با توجه به گزارش جدید تحقیقات تلویزیون دیجیتال کانال دیسکاوری دارای گسترده ترین شبکه توزیع در قاره سبز اروپا می باشد . پوشش ۲۷۰ شبکه بین المللی و پخش بیش از ۲۱۲ اپراتور در ۴۳ کشور و در نهایت روی ایر رفتن در ۱۷۱ پلت فرم تلویزیون دیجیتال آماری خیره کننده از این شبکه یا بهتر باید گفت از این شرکت می باشد . برهمین اساس شبکه معروف نشنال جئوگرافیک National Geographic Channel که متعلق به رسانه معروف فاکس است با روی ایر رفتن برای ۱۶۹ پلت فرم در رده دوم و در نهایت شبکه معروف ورزشی یورواسپورت با ۱۶۴ پلت فرم جایگاه سوم را به خودش اختصاص داد .
یادآور می شود بیشترین تعداد کانال های اچ دی توزیع شده توسط بریتانیا و پرداخت پلت فرم تلویزیون آسمان این کشور با ۶۷ شبکه ارائه شده است .