ترکیه در حال برنامه ریزی برای ساخت و راه اندازی ماهواره ارتباطات از راه دور جدید خود است ، این ماهواره با نام تجاری Turksat 6A توسط دولت ترکیه سرمایه گذاری می شود . کار بر روی این پروژه در ماه آینده و ساخت ماهواره در سال آینده آغاز می شود که برای اهداف دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد .
اولویت اصلی کشور ترکیه در حال حاضر برای ایجاد یک سیستم پرتاب ماهواره می باشد .