جدیدترین خبری که در فیسبوک شبکه Sport Klub اعلام شده حاکی از اینه که از امروز ۲۲ سپتامبر اسامی این دو شبکه تغییر خواهد کرد پس اسم شبکه Sport Klub به Sk1 و Sport Klub+ به Sk2 تغییر خواهد کرد .وشبکه SK فعلی حذف و به جای آن SK3 شروع به کار خواهد کرد .