لحظاتی قبل شبکه فارسی صدای آمریکا از روی ماهواره یوتلست ۷ در ۷ درجه شرقی و از فرکانس ۱۰۷۲۰ قطع شده است هنوز دلیلی برای این امر اعلام نشده است . و این احتمال هم وجود دارد که این شبکه مجددا شروع به کار نماید دوستان عزیز اعلام وضعییت کنید .