اپراتور ماهواره ای اسرائیلی Spacecom آزمایشات فنی خود را برای ماهواره جدید آموس ۴ شروع کرده و در موقعییت ۶۷٫۳ درجه شرقی چند فرکانس برای تست آغاز به کار کرده است البته شایان ذکره که این موقعییت مداری به طور موقت بوده و بعد از انجام از مایشات به مدار ۶۵ درجه شرقی نقل مکان خواهد کرد این ماهواره در مناطق روسیه، شرق میانه، جنوب آسیا و آسیای میانه ارائه کار خواهد کرد. بیم روسیه به خوبی در چک و اسلواکی دریافت خواهد شد.فرکانس های جدید بدین شرح می باشد.
۱۰,۷۸۳ GHz, pol. V
10,907 GHz, pol. H
10,907 GHz, pol. V
11,283 GHz, pol. H
11,407 GHz, pol. V
11,532 GHz, pol. H
11,532 GHz, pol. V