شبکه عربی موگا سینما که به پخش فیلم و سریال با زیر نویس عربی و زبان عربی می پردازد در نایلست روی ایر رفت : ۱۱۰۹۵ أفقی ۲۷۵۰۰