سه شبکه فرانسوی با نام های زیر را هم اینک در پارامتر زیر رایگان دریافت کنید: ۵° w12564 عمودی ۲۹۹۵۰
berbere jeunesse
berbere music
berbere tv