پکیج فرانسوی Fransat در نظر داره چند کانال رو برای افرهای خودش اضافه بکنه .سه کانال بنامهای Berbère TV, Berbère Music / Berbère Jeunesse, همچنین قرار هست کانال Golf Channel نیز بصورا ازاد در این پک قرار بگیرد.