زمان پخش کامل برنامه های تلویزیونی نسیم در شبکه های استانی سیما شبکه استانی سیمای آذربایجان غربی به عنوان اولین شبکه پخش کننده برنامه های شبکه نسیم، هر روز از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ بامداد و تکرار آن را مجدداً در ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۲:۰۰ بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه اشراق (زنجان( از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰، برنامه های شبکه نسیم از طریق سیمای استانی پخش خواهد شد.
شبکه خراسان رضوی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ و پخش دوم ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰ و بازپخش برنامه های این شبکه ساعت ۰۰:۳۰ الی ۰۲:۳۰ بامـداد از شبکه استانی سیمای خراسان رضوی پخش می کند
شبکه استانی سیمای فارس هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و تکرار آن از ساعت ۰۱:۱۰ الی ۰۳:۱۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی بوشهر نیز برنامه های شبکه نسیم را هر روز از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ بر روی آنتن خود خواهد برد.
شبکه های استانی سیمای جهانبین )شهرکــرد( هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و مجدداً از ساعت ۲۳:۳۰ الی ۰۱:۳۰ بامداد به صورت باز پخش، برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای مازندران هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و تکرار آن از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۲:۰۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای کرمانشاه هر روز از ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۵:۱۵ و تکرار آن از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۲:۰۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای افلاک لرستان هر روز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی باران (رشت( هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و تکرار آن از ساعت ۰۰:۱۵ الی ۰۲:۱۵ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی اردبیل (سبلان( هر روز از ساعت ۱۴ الی ۱۶ و تکرار آن از ساعت ۰۱:۱۵ الی ۰۳:۱۵ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی همدان هر روز از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ و تکرار آن از ساعت ۰۰:۱۵ الی ۰۲:۱۵ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی ایلام هر روز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای نور (قــم)هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی آذربایجان شرقی (سهــند)هر روز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ و تکرار آن از ساعت ۰۲:۰۰ الی ۰۴:۰۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.


شبکه استانی سیستان و بلوچستان (هامون) هر روز از ساعت ۱۴ الی ۱۶ و تکرار آن از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ صبح، برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی خراسان جنوبی (بیرجند) هر روز از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی آفتاب (اراک) هر روز از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ و تکرار آن از ساعت ۲۳:۳۰ الی ۰۱:۳۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای خلیج فارس (بندرعباس) هر روز از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای قزوین هر روز از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ مجدداً در ساعت ۲۳:۱۵ الی ۰۱:۱۵ بامـداد، به صورت باز پخش، برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای سمنان هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای خوزستان هر روز از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ و مجدداً در ساعت ۰۱:۰۰ الی ۰۳:۰۰ بامداد به صورت باز پخش، برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی دنــا (کهگیلویه و بویر احمـد) هر شب از ساعت ۲۳:۳۰ الی ۰۱:۳۰ بامداد و تکرار آن از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای اصفهان هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و تکرار آن از ساعت ۰۱:۰۰ الی ۰۳:۰۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای تابان (یــزد) هر روز از ساعت ۱۳:۵۰ الی ۱۵:۵۰ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای گلستان هر روز از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۴:۴۰ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای محلی کیش هر روز از ساعت ۲۱ الی ۲۳ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای کردستان هر روز از ساعت ۱۴ الی ۱۶ و تکرار آن از ساعت ۰۰:۳۰ الی ۰۲:۳۰ بامـداد برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای زنجـان هر روز از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.

شبکه استانی سیمای کــرمان هر روز از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۰۹:۰۰ صبح و تکرار آن از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برنامه های شبکه نسیم را بر روی شبکه استانی خود پخش می کند.
شبکه استانی سیمای آبادان از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰، برنامه های شبکه نسیم از طریق سیمای استانی پخش خواهد شد.
برنامه های این شبکه تلویزیونی شامل مجموعه ای از برنامه های کوتاه طنز ، آموزنده و مفرح است و با هدف افزایش نشاط و سرگرمی در جامعه راه اندازی شده است .
نام این شبکه برگرفته از چهار واژه نشاط، سرگرمی، یاد و خاطره و مسابقه است که بخشی از محتوای این شبکه را تشکیل می دهد
635167376410228919 300x200