کانال سوئدی tv4 کانال جدید tv12 را در سال ۲۰۱۴ راه اندازی خواهد کرد کانال جدید با هدف تمرکز بر شیوه زندگی و ورزش راه اندازی خواهد کرد .