کانال مخصوص موزیک کلاسیک mezzo تغییر فرکانس داد در ماهواره هاتبرد .
مشخصات جدید :
۱۱۶۲۳
v
27500