شبکه جدید سی آر تی کلینیک روی ماهواره Eutelsat 8 West C @7.8 º W قرار گرفت، این شبکه هنوز به صورت تست می باشد و برنامه ای برای پخش ندارد. این شبکه به موضوعات روز پزشکی میپردازد. ۱۱۰۵۴افقی۲۷۵۰۰