large D982D986D8A7D8A9 lequipe 21 D8AAD8ADD8B5D984 D8B9D984D989 D8ADD982D988D982 D8A8D8AB D985D8A8D8A7D8B1D98AD8A7D8AA D8A2D985D8A7D984 D981D8B1D986D8B3D8A7 52bf4ampw650amph200ampzcTampq95


شبکه فرانسوی l’equipe 21 امروز اعلام کرد ، حق پخش لیگ برتر این کشور را بدست آورده است و همچنین حق پخش جام یوفا را تا سال ۲۰۱۵ نیز بدست آورده است.این شبکه به زبان فرانسوی پخش می شود