1003269 413589342093679 1334960046 nampw650amph200ampzcTampq95

شبکه جدید عربی سمیرا که به پخش برنامه های ویژه بانوان می پردازد روی نایلست قرار گرفت. این شبکه از کویت پخش می شود. که ۷۰ درصد برنامه های آن مخصوص آشپزی می باشد
۱۲۴۱۸
H
27500