TivC3BASatampw650amph200ampzcTampq95پلت فرم ماهواره ایی مخابرات کشور ایتالیا TivúSat دست به گسترش خدمات خود خواهد زد . پس از اینکه شبکه های اج دی رای همانگونه که دیروز اعلام شد جز این پکیج شدند حالا زمزمه هایی از قرار داد با شرکت LT Multimedia و پخش در TivúSat است .

با توجه به گزارش های تأیید نشده شبکه های جدیدی با نام های تجاری Alice - Arturo - Leonardo - Marco Polo - Nuvolari و سه شبکه ورزشی
SportItalia, SportItalia 2 , SportItalia 24 از تاریخ ۲۸ اکتبر رسما جز این پکیج می شوند .
تمام این شبکه ها برای سراسر کشورایتالیا با پخش دیجیتال زمینی DVB -T در دسترس هستند .