SAT


با توجه به نیاز کاربران امروزنا جدول زمانی برای راه اندازی ماهواره ها در ماه های آینده را آماده کرده است که در زیر می توانید مشاهده کنید .

این اطلاعات لانچ آخرین لحظه تغییرتا امروز می باشد :
پنجشنبه ، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ :
ماهواره SES 8 برای موقعیت ۹۵ درجه شرقی توسط موشک فالکون ۹ از کیپ کاناورال به فضا پرتاب خواهد شد و مجهز به ۳۳ فرستنده باند Ku است .
پنجشنبه ۱۲ آذر ۲۰۱۳ :
ماهواره Thaicom 6 برای موقعیت ۷۸,۵ درجه شرقی توسط موشک فالکون ۹ از کانو کاناورال به فضا پرتاب می شود که دارای ۸ فرستنده باند Ku و ۱۸ فرستنده C باند است .
یکشنبه ، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ :
ماهواره G-Sat 14 برای موقعیت ۷۴ درجه شرقی مجهز به شش ترنسپاندر باند Ku و ۶ فرستنده باند C
جمعه ، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ :
ماهواره توپاک برای موقعیت ۸۷٫۲ درجه غرب توسط موشک لانگ مارس از Xichang کشور چین لانچ می شود .
پنجشنبه ، ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳ :
ماهواره Express AM5 برای موقعیت ۱۴۰ درجه شرقی توسط راکت پروتون از بایکونور به فضا پرتاب می شود که دارای ۴۰ فرستنده باند KU است .
ژانویه ۲۰۱۴ :
ماهواره Astra 5B برای موقعیت ۳۱٫۵ درجه شرقی توسط موشک آریان ۵ مجهز به ۴۰ فرستنده باند Ku و ۶ فرستنده باند Ka
جمعه ، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴ :
ماهواره Atlas 5 که برای موقعیت ۷۵ درجه شرقی و جایگزین ماهواره ABS 1 می شود که دارای ۷۸ فرستنده ku است .
بهمن ۲۰۱۴ :
ماهواره DirecTV 14 برای موقعیت ۹۹٫۲ درجه شرقی توسط موشک آریان ۵ لانچ از فرانسه و همینطور پرتاب ماهواره Türksat 4A برای موقعیت ۴۲ درجه شرقی توسط راکت پروتون از بایکونور مجهز به ۲۸ فرستنده باند Ku و ۲ فرستنده باند Ka و جایگزینی با ماهواره Türksat 2A
مارس ۲۰۱۴ :
ماهواره Express AT2 برای موقعیت ۱۴۰ درجه شرق توسط راکت پروتون از بایکونور مجهز به ۱۶ فرستنده باند Ku
ماهواره Express AT1 برای موقعیت ۵۶ درجه شرق توسط راکت پروتون از بایکونور مجهز به ۳۲ فرستنده باند Ku و ۲ فرستنده باند Ka جایگزین ماهواره Bonum 1 می شود .
ماهواره Measat 3B برای موقعیت ۹۱,۵ درجه شرقی توسط موشک آریان ۵ و مجهز به ۴۸ فرستنده باند Ku
ماهواره Mexsat 1 برای موقعیت ۱۱۳ درجه غرب توسط راکت پروتون از بایکونور و جایگزین ماهواره Satmex 6 می شود .