CNA frequency change page3ampw200amph200ampzcTampq95

شبکه Cartoon Network Arabia به زودی در عربست قطع می شود، اسن شبکه از ۶ ژانویه پخش برنامه های خود را از سر می گیرد گفته می شود مشکلات فنی دارند.