بعدازروی ایر رفتن کانال ورزشی کویت با فرمت hd دقایقی قبل ۶کانال بنام های afghan tv در ماهواره هلاس ست۲ بصورت تست کالر روی ایر رفتند .
پروایدر پخش ترکست میباشد .
۱۱۶۸۲
h
11664