فعال سازي امولاتور (پچ) در StarMax 5000 Full HDامولاتور(پچ) در 5000 به روش زير فعال ميشه

1- دگمه منو رو زده
2- روي سربرگ system setup مي رويد
3- وارد شاخه A/V Outputsettings ميشوید.
4- در منوی باز شده 4 بار عدد صفر را وارد کنید تا گزینه قرمز رنگ Edit نمایان شود.
نمايان شدن گزينه قرمزدر پايين صفحه حكايت از فعال شدن پچ و روشن بودن امولاتور ميباشد