بر روی شبکه رفته و 9876 را بزنید
پلاگین و پج فعال میشه
آموزش ایدت کدها:منو+دکمه آبی رنگ=کد دستی