پيشنهاد ميكنم از وايفاي tp_link wn721n استفاده كنيد

دستگاه را خاموش كرده و وايفاي را به قسمت usb وصل كنيد و رسيور را روشن كنيد تا

بصورت خودكار وايفاي را شناسايي و نصب كند1 instal wifi device.jpg
2 wifi.jpg
3 Manual.jpg
4 Manual 1.jpg
5 manual.jpg